Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
a Dr PINTÉR Kft rendelkezésére bocsátott
kapcsolatfelvételi adatok kezeléséről
(továbbiakban: Adatkezelés)

1. Adatkezelő megnevezése

Név: Dr PINTÉR Kft (továbbiakban: Adatkezelő)
Cím: 2800 Tatabánya, Mikszáth u. 5.
Telefon: +36 34 336 153
E-mail: tisch [kukac] drpinterkft [pont] hu

2. Adatvédelmi tisztviselő megnevezése

Név: Tisch Dávid
Telefon: +36 20 468 6853
E-mail: tisch [kukac] drpinterkft [pont] hu

3. Az adatkezelés célja (továbbiakban: Cél)

Az Adatkezelőhöz e-mailen, telefonon vagy postai úton beérkezett kapcsolatfelvételi kérelmek teljesítése.

4. A kezelt adatok köre (továbbiakban: Adatok)

Az Adatkezelőhöz e-mailen, telefonon vagy postai úton beérkezett, a kapcsolatfelvevő által megküldött kapcsolatfelvételi adatok, mint pl. név, e-mail cím, telefonszám.

5. Az adatkezelés jogalapja

A kapcsolatfelvételt kezdeményező önkéntes hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

6. A személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Adatokhoz kizárólag az Adatkezelő alkalmazottjai férnek hozzá, kizárólag a Cél megvalósítása érdekében és mértékéig.

7. A személyes adatok tárolásának módja és ideje

Az Adatkezelő az Adatokat saját nyilvántartásában tárolja és őrzi, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

8. Az érintett Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. A kérelmek befogadásának határideje

Adatkezelő az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló, az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeinek valamelyikére beérkező kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti.

8.2. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Adatkezelő az Adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően minden kérés teljesítéséért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

8.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, Adatkezelő a kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

8.4. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül bármikor, korlátozás nélkül kérheti személyes adatainak teljes körű, végleges törlését, melyet Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesít.

9. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Hatóság adatai a következők:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih [pont] hu